Moshiwambo

A geelwa ishewe

Omutamanekwa moshipotha shekwatokonga ngoka a ningi eindilo opo egeelo lye lyoomvula o-17 ndyoka a pewa li talululwe, egeelo lye olya gwedhelwa ishewe noomvula ndatu kompangu yopombanda.
Egeelo lyaVerikouje Kapuire, olya li tali endele pamwe negeelo lyuule womvula yimwe moshipotha sheehameko shoka a li woo amonika ondjo musho.
Omunamimvo 35, omukalimo gwomOkahandja okwa monika ondjo moshipotha shekwatonkonga neehameko lyomukokele gwoomvula 81 mo-2008.

Aapanguli, Nate Ndauendapo naChristie Liebenberg, oya mono Kapuire ondjo mOmpangu yOpashitopolwa. Read more about A geelwa ishewe

Category: 

SMSes

Omumati gwoomvula 24 otandi kongo omukadhona omwiinekelwa tuye naye mohole, eemvula 18 sigo 23. 0816267157

Omulumentu go 41 tandi lumbu nombuto hiv, otandi omumeme gokuhokana okuza 32 sigo 46. Na kale halongo. 0810334974

Otandi kongo omuntu ngu ahala okuhiila ondilihuke yotaxi mOmbaye. 0812112002/0812944121

Otandi kongo ilonga mondoolopa yUutapi, iilonga ongashi ne yomatungo nenge yo mumini okupakela inima meelaka. Ondi na oluhepo olunene. 0814503127
Omulumenhu weedula 18, ohandi kongo okakadona keedula kaninge kange, na ka kale keli mEenhana.0814625225 Read more about SMSes

Category: 

Elelo lyaKahandja tali ka hanagulapo oombashu

Oombashu dhaali pamulandu otadhi hanagulwapo mOkahandja nonando inaku gandjwa esiku lya hugunina kooyene yoombashu dhaali pampango molukanda lwaFive Rand opo ya kale ya kutha po oombashu dhawo. Oombashu ndhoka odha tulwa omadhidhiliko kutya otadhi hanagulwapo.
Konyala aakwanezimo ya thika po-100 otaya ka dhigwa kaa ye na omagumbo sho oombashu dhawo kwa tegelelwa dhi hanagulwepo momalukanda ga thika pugaali mOkahandja.
Read more about Elelo lyaKahandja tali ka hanagulapo oombashu

Category: 

Smses

Omumati weedula o32 otandi kongo okakadona moSwakopo nenge mOmbaye. 0813850587.

Otandi kongo iilonga yo muprinting shop nenge yokulonga mombelewa mOndangwa, ondi na onzapo yo computer. 0818902194.

omulumentu gwoomvula 28 otandi kongo omukiintu tu kale naye mohole. Nakale e na oomvula okuza po-30 – 45. 0816891946.

omukainhu weedula 31 ohandi kongo omumati 33, nakale mOvenduka. 0813985537.

Omulumenhu wedula 35 ohai kongo omukeinhu tuye naye mohole alongo nenge iyalongo nakale womOvenduka e na edula 30-45. 0816406543. Read more about Smses

Category: 

Ondoolopa kayi na omupanguli uule woomwedhi ndatu

Iilonga yoshikondo shuuyuki mOndoloopa yaNdangwa oyili mehalakano noonkondo molwaashoka ompangu ndjoka yopashitopolwa oya kala kayi na omupanguli uule woomwedhi ndatu.
Omanga aanambelewa yompangu ya holola kutya onkalo oya nayipala nayi, aanandholongo oya nyenyeta kutya oya loloka okukala taya falwa kohofa kehe esiku ihe iipotha yawo ohayi undulilwa owala komeho omolwa ompumbwe yomupanguli.
Read more about Ondoolopa kayi na omupanguli uule woomwedhi ndatu

Category: 

Omusindalongo omupe gwa nyanwa

Ehangano li lilepo aalongiskola moshilongo lyoTeachers Union of Namibia (TUN) olya holola omaiyuvo galyo kombinga yomusindalongo omupe ngoka kwa tegelelwa gu tulwe miilonga momvula twataalela.
Omupresidende gwehangano ndyoka, Mahongora Kavihuhua, okwa lombwele oshifokundaneki shoNamibian Sun kutya omusindalandu ngoka inagu tuminwa natango ooskola na okwa holola woo omaiyuvo ge kombinga yompumbwe yaalongiskola moshilongo.
Read more about Omusindalongo omupe gwa nyanwa

Category: 

Frieda a fumbikwa kengathithi enene mOkongo

Gumwe gwomaanyasha mboka ya valelwa muupongekwa, ngoka adhipagwa kopolisi mOvenduka momasiku o27 gaAguste okwa fumbikwa momukunda gwawo Ehafo, mOshikandjohogololo shaKongo mOshitopolwa shaHangwena mOlyomakaya ga piti noshituthifumbiko she osha hokololwa koyendji kutya osha li tashi etitha ohenda noonkondo omolwa iipopiwa mbyoka ya ningwa pethimbo lyoshituthi shoka naapopi oyendji oya pula uuyuuki wu dhane onkandangala omolwa eso lyaFrieda Ndatipo.
Read more about Frieda a fumbikwa kengathithi enene mOkongo

Category: 

1.Okuhole ndje tuu?

Ondi na omumati gwandje twa kala naye ethimbo ihe ota limbililikendje. Ihatu popi naye iinima yi na oshilonga, ye iha talelendjepo ngele ndemutumine osms opo owala ha vulu okugalula. Nandi ninge ngiini?
Read more about 1.Okuhole ndje tuu?

Category: 

Smses

Omumati wedila 23 handikongo omukadona tukale naye mohole okudja 18 fiyo 22 nakale ena ehalo shili. 0814206507.

Ondili mOndangwa ndi na oroom tayi hilwa. 0816569152.

Omumati weedula 24, ohandi kongo oilonga mOswakpo yokulonga poosasiyona dhomahooli nenge yomekambani. 0812720718.

omukadhona gwoomvula 23 otandi kongo iilonga moostola dhAachina, iilonga yokuwapaleka. Iilonga na yi kale tayi futu nawa. 0813354447.

Omumati weedula 25, otandi kongo omukadhona gwokukala naye mohole. Nakale e na oomvula 23 okuya pevi. 0813627089. Read more about Smses

Category: 

Oompango dhuukoloni onkene tadhi longithwa moNamibia

Oompango dha tulwa miilonga pethimbo lyuukoloni ngaashi ndjoka tayi utha oondjokana mOnooli yoshilongo oshowo ndjoka tayi indike aaludhe ya kale ye na uuthemba wokutula mongeshefa oonzo dhopaushitwe moshilongo, etopolo lyiilonga yelelo lyoshitopolwa nale shaCaprivi oshowo etokolo lyaakwashigwana mboka ya yi kontuku kiilongo yopondje okwa tegelelwa dhi kuthe mo momambo goompango dhoshilongo.
Read more about Oompango dhuukoloni onkene tadhi longithwa moNamibia

Category: 

Pages

Facebook comments